រុ ស្ស៊ី ចាប់ផ្ដើម ចាក់ វ៉ាក់ សាំង ប្រឆាំង វីរុស កូវីដ ដល់ ប្រជាជន ហើយ

ប្រទេស រុ ស្ស៊ី ៖ វ៉ាក់សាំង ប្រឆាំង វីរុស COVID-19 របស់ រុ ស្ស៊ី គឹ វ៉ាក់សាំង ឈ្មោះ SPOU
TNIK V ដែល សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ ស៊ី វិល ត្រូវ បានផ្ដល់ ដល់ មន្ទីរពេទ្យ DOMODEDOVO ភាគ
ខាង ត្បូង ក្រុង មូ ស្គូ ដោយ មន្ទីរពេទ្យ នោះ ប្រកាស នា ថ្ងៃ ទី ៣០ វិច្ឆិកា ថា បាន ចាប់ផ្ដើម ចាក់ ឲ្យ ដល់
ប្រជាជន មូលដ្ឋាន ហើយ កាលពី ស ប្ដា ហ៍ កន្លង ទៅ ។មន្ទីរពេទ្យ នោះ គូសបញ្ជាក់ តាម បណ្ដាញ អ៊ី ន ធើ រ ណេ តរបស់ ខ្លួន ថា បណ្ដា ប្រជាជន ដែល ចង់ ចាក់ ត្រូវ ចុះ ឈ្មោះ តាម វេ ប សាយ មួយ របស់ រដ្ឋាភិបាល ហើយ ត្រូវ បង្ហាញ នា ថៃ្ង នោះ ដែរ នូវ លទ្ធផល អវិជ្ជមាន នៃ ការ ធ្វើតេស្ត និង អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ។

រុ ស្ស៊ី ដែល ស្វែងរក ការ ប្រកួតប្រជែង ជាមួយ បណ្ដា មន្ទីរពិសោធន៍ លោក ខាងលិច ធំ ៗ អះអាង
ក្រោយ ការ សាកល្បង គ្លីនិក ថា វ៉ាក់សាំង SPOUTNIK V របស់ ខ្លួន មាន ប្រសិទ្ធភាព ៩២% ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *